Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2013

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ

Δείτε νέο ΦΕΚ 2090 / 31/07/2014 ΑΡΘΡΟ 88

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ (ΦΕΚ 2044 / 22/08/13 /ΑΡΘΡΟ 88)

Σύμφωνα με τη νέα αγορανομική διάταξη του υπουργείου οικονομικών ο/η διαχειριστής/στρια πολυκατοικίας θα πρέπει να υποβάλλει τα παραστατικά δαπανών σε επιχειρήσεις έκδοσης κοινόχρηστων δαπανών κτηρίου και οι οποίες θα πρέπει να διατηρούν αρχείο αυτών για (2) χρόνια. Το φεκ αναφέρει τα εξής:

Έκδοση και ανάρτηση παραστατικών που αναφέρονται στα κοινόχρηστα πολυκατοικιών.
1. Οι ατομικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα που εκδίδουν τα κοινόχρηστα, οφείλουν να λαμβάνουν από το διαχειριστή τα πρωτότυπα των παραστατικών των δαπανών και να κρατούν αντίγραφα αυτών για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή. Σε περίπτωση άρνησης του διαχειριστή να παράσχει τα εν λόγω στοιχεία, οι υπόχρεοι οφείλουν να ενημερώσουν αμέσως και εγγράφως τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 2. Οι ατομικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα που ασκούν διαχείριση πολυκατοικιών υποχρεούνται να αναρτούν στον πίνακα ανακοινώσεων εκτός από τον πίνακα κοινοχρήστων και αντίγραφα παραστατικών και δαπανών.
3. Στην περίπτωση έλλειψης πίνακα ανακοινώσεων, οφείλουν, μαζί με το ειδοποιητήριο πληρωμής των κοινοχρήστων να επισυνάπτουν σε αυτό και απλές φωτοτυπίες των παραστατικών των ανωτέρω δαπανών.
4. Οι παραβάτες τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (€2000 ). Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής

Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2013

ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ / ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΕΣ / ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ


Άρθρο 574 - Έννοια
Με τη σύμβαση της μίσθωσης πράγματος ο εκμισθωτής έχει υποχρέωση να παραχωρήσει στο μισθωτή τη χρήση του πράγματος για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση και ο μισθωτής να καταβάλει το συμφωνημένο μίσθωμα.
Άρθρο 575 - Υποχρεώσεις του εκμισθωτή
Ο εκμισθωτής έχει την υποχρέωση να παραδώσει στο μισθωτή το μίσθιο κατάλληλο για τη συμφωνημένη χρήση και να το διατηρεί κατάλληλο σ' όλη τη διάρκεια της μίσθωσης.
Άρθρο 576 - Ελλείψεις ή πραγματικά ελαττώματα του μισθίου
Αν κατά το χρόνο της παράδοσής του στο μισθωτή το μίσθιο έχει ελάττωμα που εμποδίζει μερικά ή ολικά τη συμφωνημένη χρήση (πραγματικό ελάττωμα) ή αν κατά τη διάρκεια της μίσθωσης εμφανίστηκε τέτοιο ελάττωμα, ο μισθωτής έχει δικαίωμα μείωσης ή μη καταβολής του μισθώματος.
Το ίδιο ισχύει και αν λείπει από το μίσθιο μια συμφωνημένη ιδιότητα ή αν έλειψε μια τέτοια ιδιότητα όσο διαρκεί η μίσθωση.
Άρθρο 577
Αν κατά τη συνομολόγηση της μίσθωσης λείπει η συμφωνημένη ιδιότητα του μισθίου, ο μισθωτής έχει δικαίωμα, αντί για τη μείωση ή τη μη καταβολή του μισθώματος, να απαιτήσει αποζημίωση για τη μη εκτέλεση της σύμβασης. Το ίδιο ισχύει και αν ο εκμισθωτής γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει το πραγματικό ελάττωμα του μισθίου που υπήρχε κατά τη συνομολόγηση της σύμβασης.
Άρθρο 578
Ο μισθωτής έχει το δικαίωμα του προηγούμενου άρθρου και αν από υπαιτιότητα του εκμισθωτή έλειψε η συμφωνημένη ιδιότητα ή εμφανίστηκε το ελάττωμα του μισθίου μετά τη συνομολόγηση της σύμβασης.
Ο μισθωτής έχει το ίδιο δικαίωμα και αν ο εκμισθωτής έγινε υπερήμερος ως προς την άρση του πραγματικού ελαττώματος ή της έλλειψης της ιδιότητας. Σ' αυτή την περίπτωση όμως ο μισθωτής έχει δικαίωμα να επιχειρήσει ο ίδιος την άρση και να απαιτήσει τη δαπάνη.
Άρθρο 579
Ο εκμισθωτής δεν ευθύνεται για πραγματικά ελαττώματα, που γνώριζε ο μισθωτής κατά τη συνομολόγηση της σύμβασης.
Το ίδιο ισχύει και για συμφωνημένες ιδιότητες, που την έλλειψή τους γνώριζε ο μισθωτής κατά τη συνομολόγηση της σύμβασης.
Άρθρο 580
Ο εκμισθωτής δεν ευθύνεται για πραγματικά ελαττώματα, που ο μισθωτής αγνοούσε από βαριά αμέλεια κατά τη συνομολόγηση της σύμβασης, εκτός αν ο εκμισθωτής υποσχέθηκε ότι δεν υπάρχει ελάττωμα ή αν το αποσιώπησε με δόλο.
Άρθρο 581
Ο εκμισθωτής δεν ευθύνεται για το πραγματικό ελάττωμα ή την έλλειψη συμφωνημένης ιδιότητας, αν ο μισθωτής παρέλαβε ανεπιφύλακτα το μίσθιο γνωρίζοντας το ελάττωμα ή την έλλειψη.
Άρθρο 582
(Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από 21.08.2002 με την παρ. 3 άρθρου 2 Ν. 3043/2002, ΦΕΚ Α' 192).
Άρθρο 583 - Νομικά ελαττώματα του μισθίου
"Αν εξαιτίας κάποιου δικαιώματος τρίτου αφαιρέθηκε από τον μισθωτή ολικά ή μερικά η συμφωνημένη χρήση του μισθίου (νομικό ελάττωμα), εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 576 έως 579". Αλλά ο μισθωτής δεν μπορεί να επιχειρήσει ο ίδιος την άρση του νομικού ελαττώματος με δαπάνες του εκμισθωτή.
Σχόλια:

Το εντός " " πρώτο εδάφιο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 3043/2002 (ΦΕΚ Α' 192).Βλέπε και παρ. 1 άρθρου 3 ΠΔ 301/2002 (ΦΕΚ Α 267) για την δυνατότητα ασκήσεως της συλλογικής αγωγής κάθε νομιμοποιούμενο φορέα από άλλο Κράτος-Μέλος όταν θίγονται τα συμφέροντα που προστατεύει για παραβάσεις των διατάξεων που αφορούν την ευθύνη του πολίτη για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων του πρώτου εδαφίου του παρόντος άρθρου και διαπράττονται στην Ελληνική Επικράτεια.
Άρθρο 584
Ο μισθωτής, με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τα πραγματικά και τα νομικά ελαττώματα ή για την έλλειψη ιδιοτήτων, έχει δικαίωμα κατά τα λοιπά, αν δεν του παραδόθηκε ή του παρεμποδίστηκε η χρήση του μισθίου, να απαιτήσει, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις, την εκτέλεση της σύμβασης ή αποζημίωση.
Άρθρο 585 - Καταγγελία για μη παραχώρηση της χρήσης.
Σε κάθε περίπτωση που δεν παραχωρήθηκε εγκαίρως στο μισθωτή, ολικά ή μερικά, ανεμπόδιστη η συμφωνημένη χρήση ή που του αφαιρέθηκε αργότερα η χρήση που του παραχωρήθηκε, ο μισθωτής έχει δικαίωμα να τάξει στον εκμισθωτή εύλογη προθεσμία για να αποκαταστήσει τη χρήση και, αν η προθεσμία περάσει άπρακτη, να καταγγείλει τη μίσθωση. Ο μισθωτής έχει δικαίωμα να καταγγείλει και χωρίς προθεσμία, αν εξαιτίας του λόγου που δικαιολογεί την καταγγελία, δεν έχει συμφέρον στην εκτέλεση της σύμβασης.
Άρθρο 586
Ο μισθωτής δεν δικαιούται να καταγγείλει τη μίσθωση για πραγματικά ή νομικά ελαττώματα ή για έλλειψη συμφωνημένης ιδιότητας σε όσες περιπτώσεις δεν ευθύνεται γι' αυτά ο εκμισθωτής.
Άρθρο 587 - Ενέργεια της καταγγελίας.
Με την καταγγελία αίρεται για το μέλλον η μισθωτική σχέση και επιστρέφεται το μίσθωμα που τυχόν προκαταβλήθηκε για το χρόνο μετά την καταγγελία. Εκείνος που έχει δικαίωμα να καταγγείλει δεν έχει υποχρέωση σε αποζημίωση εξαιτίας της καταγγελίας.
Άρθρο 588 - Κίνδυνος της υγείας του μισθωτή.
Στη μίσθωση κατοικίας, αν η χρήση τού μισθίου συνεπάγεται σπουδαίο κίνδυνο για την υγεία του μισθωτή ή των οικείων του που συγκατοικούν, ο μισθωτής έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη μίσθωση χωρίς να τάξει προθεσμία, και αν ακόμη κατά τη σύναψη της μίσθωσης ή την παράδοση του μισθίου γνώριζε τις επικίνδυνες συνθήκες ή παραιτήθηκε από τα σχετικά δικαιώματά του.
Άρθρο 589 - Υποχρέωση του μισθωτή για ειδοποίηση
Ο μισθωτής έχει υποχρέωση να αποζημιώσει τον εκμισθωτή, αν παρέλειψε να του γνωστοποιήσει εγκαίρως ελαττώματα του μισθίου που εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια της μίσθωσης ή δικαιώματα που τρίτος αντιποιείται πάνω σ' αυτό.
Άρθρο 590 - Βάρη και φόροι του μισθίου
Ο εκμισθωτής φέρει τα βάρη του μισθίου και τους φόρους που το βαρύνουν.
Άρθρο 591 - Δαπάνες
Ο εκμισθωτής αποδίδει στο μισθωτή τις αναγκαίες δαπάνες που αυτός έκανε στο μίσθιο.
Οι επωφελείς δαπάνες αποδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις για τη διοίκηση αλλοτρίων. Ο μισθωτής έχει δικαίωμα να αφαιρέσει τα κατασκευάσματα που πρόσθεσε ο ίδιος στο μίσθιο.
Άρθρο 592 - Φθορές ή μεταβολές
Ο μισθωτής δεν ευθύνεται για φθορές ή μεταβολές που οφείλονται στη συμφωνημένη χρήση.
Άρθρο 593 - Δικαίωμα υπομίσθωσης
Ο μισθωτής έχει δικαίωμα, εφόσον δεν συμφωνήθηκε το αντίθετο, να παραχωρήσει σε άλλον τη χρήση του μισθίου και ιδίως να το υπεκμισθώσει, ευθυνόμενος απέναντι στον εκμισθωτή για το πταίσμα του τρίτου. Μόνη η συναίνεση του εκμισθωτή στην υπεκμίσθωση ή στην παραχώρηση της χρήσης δεν απαλλάσσει το μισθωτή από την ευθύνη αυτή.
Άρθρο 594 - Κακή χρήση του μισθίου
Ο εκμισθωτής έχει δικαίωμα να καταγγείλει αμέσως τη μίσθωση και συγχρόνως να ζητήσει αποζημίωση, αν ο μισθωτής, παρά τις διαμαρτυρίες του εκμισθωτή, δεν μεταχειρίζεται το μίσθιο με επιμέλεια και όπως συμφωνήθηκε ή δεν τηρεί τη συμπεριφορά που πρέπει απέναντι στους άλλους ενοίκους.
Άρθρο 595 - Πληρωμή του μισθώματος
Το μίσθωμα καταβάλλεται στις συμφωνημένες ή στις συνηθισμένες προθεσμίες. Αν δεν υπάρχουν τέτοιες προθεσμίες, καταβάλλεται κατά τη λήξη της μίσθωσης και, αν συμφωνήθηκε καταβολή σε μικρότερα διαστήματα, κατά τη λήξη τους.
Άρθρο 596
Ο μισθωτής δεν απαλλάσσεται από το μίσθωμα, αν εμποδίζεται να χρησιμοποιήσει το μίσθιο από λόγους που αφορούν τον ίδιο. Έχει δικαίωμα όμως να αφαιρέσει από το μίσθωμα καθετί που ωφελήθηκε ο εκμισθωτής χρησιμοποιώντας το μίσθιο με άλλο τρόπο.
Άρθρο 597
Αν ο μισθωτής καθυστερεί το μίσθωμα ολικά ή μερικά, ο εκμισθωτής δικαιούται να καταγγείλει τη μίσθωση τουλάχιστον πριν από ένα μήνα, αν πρόκειται για μίσθωση που η διάρκειά της συμφωνήθηκε για ένα χρόνο ή περισσότερο, και πριν από δέκα ημέρες στις άλλες μισθώσεις. Δεν αποκλείεται αξίωση του εκμισθωτή για αποζημίωση εξαιτίας της πρόωρης λύσης της μίσθωσης.
Η καταγγελία μένει χωρίς αποτέλεσμα αν ο μισθωτής πριν περάσει η προθεσμία αυτή καταβάλλει το καθυστερούμενο μίσθωμα μαζί με τα τυχόν έξοδα της καταγγελίας.
Άρθρο 598
Είναι άκυρη κάθε συμφωνία με την οποία συντομεύονται οι προθεσμίες του προηγούμενου άρθρου ή λύνεται αυτόματα η μίσθωση ή παρέχεται τέτοιο δικαίωμα στον εκμισθωτή μόλις ο μισθωτής γίνει υπερήμερος ως προς την πληρωμή του μισθώματος.
Άρθρο 599 - Απόδοση του μισθίου
Ο μισθωτής κατά τη λήξη της μίσθωσης έχει υποχρέωση να αποδώσει το μίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε.
Σε περίπτωση υπεκμίσθωσης ή παραχώρησης της χρήσης του μισθίου σε τρίτον, ο εκμισθωτής μπορεί κατά τη λήξη της μίσθωσης να απαιτήσει το μίσθιο και από τον υπομισθωτή ή από εκείνον στον οποίο παραχωρήθηκε η χρήση.
Άρθρο 600
Αν το μίσθιο ήταν ασφαλισμένο και καταστράφηκε ή έπαθε βλάβη από πυρκαϊά, ο μισθωτής, εφόσον ο εκμισθωτής μπορεί να αποζημιωθεί ή αποζημιώθηκε από τον ασφαλιστή, ευθύνεται απέναντί τους μόνο αν αυτοί αποδείξουν ότι η πυρκαϊά οφείλεται σε υπαιτιότητά του.
Άρθρο 601
Ο μισθωτής, για όσο χρόνο παρακρατεί το μίσθιο μετά τη λήξη της μίσθωσης, οφείλει ως αποζημίωση το συμφωνημένο μίσθωμα, χωρίς αυτό να αποκλείει δικαίωμα του εκμισθωτή να απαιτήσει και άλλη περαιτέρω ζημία.
Άρθρο 602 - Παραγραφή
Οι αξιώσεις του εκμισθωτή για αποζημίωση εξαιτίας μεταβολών ή φθορών στο μίσθιο παραγράφονται ύστερα από έξι μήνες αφότου το ανέλαβε. Σε κάθε περίπτωση οι αξιώσεις αυτές παραγράφονται μαζί με την αξίωση για ανάληψη του μισθίου.
Άρθρο 603
Οι αξιώσεις του μισθωτή για δαπάνες παραγράφονται ύστερα από έξι μήνες αφότου έληξε η μίσθωση.
Άρθρο 604 - Ενέχυρο στα εισκομισθέντα
Για καθυστερούμενα μισθώματα ο εκμισθωτής ακινήτου έχει νόμιμο ενέχυρο στα κινητά του μισθωτή ή του συζύγου και των τέκνων που συνοικούν μαζί του και που αυτοί έφεραν στο μίσθιο, εφόσον δεν είναι από τα ακατάσχετα.
Το ενέχυρο εκτείνεται και στα πράγματα που έφεραν στο μίσθιο ο υπομισθωτής ή ο σύζυγος και τα τέκνα που συνοικούν μαζί του, αλλά μόνο έως το ποσό των μισθωμάτων που αυτός οφείλει στον υπεκμισθωτή.
Το ενέχυρο ασφαλίζει τα καθυστερούμενα μισθώματα των δύο ετών πριν από την κατάσχεση των πραγμάτων.
Άρθρο 605
Δικαιώματα τρίτων στα εισκομισθέντα δεν παραβλάπτονται από το νόμιμο ενέχυρο του εκμισθωτή, ακόμη και αν αυτός θεωρούσε καλόπιστα ότι αυτά ανήκουν στο μισθωτή.
Άρθρο 606
Αν τα εισκομισθέντα απομακρύνθηκαν από το μίσθιο και μεταφέρθηκαν αλλού, το νόμιμο ενέχυρο του εκμισθωτή υπάρχει μόνο εφόσον αυτός, μέσα σε ένα μήνα αφότου πληροφορήθηκε την απομάκρυνσή
τους, τα κατέσχε αναγκαστικώς ή εκτέλεσε απόφαση που διατάζει τη συντηρητική κατάσχεση ή τη δικαστική μεσεγγύησή τους.
Άρθρο 607
Ο μισθωτής έχει δικαίωμα να απαλλάξει από το νόμιμο ενέχυρο όλα ή μερικά από τα εισκομισθέντα παρέχοντας ασφάλεια έως την αξία των πραγμάτων που απαλλάσσονται.
Άρθρο 608 - Λήξη της μίσθωσης ορισμένου χρόνου
Η μίσθωση που συνομολογήθηκε για ορισμένο χρόνο λήγει μόλις περάσει αυτός ο χρόνος, χωρίς να απαιτείται τίποτε άλλο.
Η μίσθωση αόριστης διάρκειας λήγει με καταγγελία του καθενός από τους συμβαλλομένους.
Άρθρο 609 - Λήξη σε περίπτωση αόριστης διάρκειας
Στη μίσθωση με αόριστη διάρκεια η καταγγελία του προηγούμενου άρθρου, εφόσον δεν συμφωνήθηκε διαφορετικά, γίνεται: Αν πρόκειται για μίσθωμα κινητού ή ακινήτου που έχει οριστεί με την ημέρα πριν από μια τουλάχιστον ημέρα. Αν πρόκειται για μίσθωμα κινητού πράγματος που έχει οριστεί κατά εβδομάδα ή κατά μακρότερα διαστήματα, τουλάχιστον πριν από τρεις ημέρες. Αν πρόκειται για μίσθωμα ακινήτου που έχει οριστεί κατά εβδομάδα, τουλάχιστον πριν από πέντε ημέρες και ισχύει για το τέλος της εβδομάδας. Αν πρόκειται για μίσθωμα ακινήτου που έχει οριστεί κατά μήνα, τουλάχιστον πριν από δεκαπέντε ημέρες και ισχύει για το τέλος του ημερολογιακού μηνός. Αν πρόκειται για μίσθωμα ακινήτου που έχει οριστεί κατά διαστήματα μακρότερα από ένα μήνα, τουλάχιστον πριν από τρεις μήνες και ισχύει για το τέλος του Μαρτίου ή του Ιουνίου ή του Σεπτεμβρίου ή του Δεκεμβρίου κάθε έτους.
Άρθρο 610
Στη μίσθωση που συνομολογήθηκε για χρόνο μακρότερο από μια τριακονταετία ή για όλη τη ζωή του εκμισθωτή ή του μισθωτή κάθε συμβαλλόμενος μπορεί, όταν περάσουν τριάντα χρόνια, να λύσει τη μίσθωση με καταγγελία, σύμφωνα με τις διατάξεις για τη μίσθωση αόριστης διάρκειας.
Σχόλια:

** Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 3342/2005 (Α' 131/6.6.2005), οι διατάξεις του π.δ. 34/1995 ["κωδικοποίηση νόμων περί εμπορικών μισθώσεων (Α' 30), βλ. οικεία σχόλια] όπως επίσης και το παρόν άρθρο, δεν εφαρμόζονται για τις μισθώσεις, υπομισθώσεις, συμβάσεις παραχώρησης χρήσης ή λοιπών δικαιωμάτων επί Ολυμπιακών συγκροτημάτων, υποδομών ή τμημάτων αυτών. Οι συμβάσεις αυτές διέπονται αποκλειστικά από τις λοιπές διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
Άρθρο 611 - Σιωπηρή αναμίσθωση
Η μίσθωση που συνομολογήθηκε για ορισμένο χρόνο λογίζεται ότι ανανεώθηκε για αόριστο χρόνο, αν μετά την παρέλευση του χρόνου που συμφωνήθηκε ο μισθωτής εξακολουθήσει να χρησιμοποιεί το μίσθιο και ο εκμισθωτής το γνωρίζει και δεν εναντιώνεται.
Άρθρο 612 - Θάνατος του μισθωτή
"Όταν αποβιώσει ο μισθωτής, οι κληρονόμοι του έχουν δικαίωμα να καταγγείλουν τη μίσθωση. Η καταγγελία γίνεται τουλάχιστον πριν από τρεις μήνες και ισχύει για το τέλος του ημερολογιακού μήνα.
Στην περίπτωση, όπου το μίσθιο χρησίμευε, όσο ζούσε ο μισθωτής, ως οικογενειακή στέγη με την έννοια του άρθρου 1393 και ζει κατά το χρόνο του θανάτου του ο σύζυγός του, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από τη μίσθωση περιέρχονται αποκλειστικά σ' αυτόν, ο οποίος δικαιούται όμως, τηρώντας την προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, να καταγγείλει οποτεδήποτε τη μίσθωση".
Σχόλια:

Το παρόν άρθρο αντικαταστάθηκε από 18.02.1983 με το άρθρο 5 του Ν. 1329/1983 (ΦΕΚ Α' 25).
Άρθρο 612 Α - Οικογενειακή στέγη
"Στην περίπτωση όπου το μίσθιο χρησιμεύει ως οικογενειακή στέγη και η χρήση αυτή έχει γνωστοποιηθεί στον εκμισθωτή, η καταγγελία της μίσθωσης, στην οποία αυτός προβαίνει, είναι άκυρη, εφόσον δεν την κοινοποιεί και στο σύζυγο του μισθωτή, τηρώντας την ίδια προθεσμία που τυχόν απαιτείται για την καταγγελία".
Σχόλια:

Το παρόν άρθρο προστέθηκε από 18.02.1983 με το άρθρο 6 Ν. 1329/1983 (ΦΕΚ Α' 25).
Άρθρο 613 - Μισθώσεις δημοσίων υπαλλήλων
Οι δημόσιοι υπάλληλοι που μετατίθενται σε άλλο τόπο μπορούν, αφότου μετατεθούν, να καταγγείλουν τη μίσθωση, σύμφωνα με τις διατάξεις για τη μίσθωση αόριστης διάρκειας.
Άρθρο 614 - Εκποίηση του μισθίου
Στη μίσθωση ακινήτου που αποδεικνύεται με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας, αν ο εκμισθωτής κατά τη διάρκεια της μίσθωσης μεταβιβάσει σε τρίτον την κυριότητα του μισθίου ή παραχωρήσει άλλο εμπράγματο δικαίωμα που αποκλείει στο μισθωτή τη χρήση, ο νέος κτήτορας υπεισέρχεται στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις της μίσθωσης, εκτός αν έγινε αντίθετη συμφωνία στο μισθωτήριο έγγραφο. Αν το εμπράγματο δικαίωμα που παραχώρησε ο εκμισθωτής στον τρίτο δεν αποκλείει στο μισθωτή τη χρήση, ο τρίτος έχει υποχρέωση να μην την παρεμποδίσει.
Άρθρο 615
Στη μίσθωση ακινήτου που δεν αποδεικνύεται με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας ή που περιέχει τον όρο, ότι σε περίπτωση εκποίησης του μισθίου ή παραχώρησης εμπράγματου δικαιώματος που αποκλείει τη χρήση του μισθωτή ο νέος κτήτορας θα έχει δικαίωμα να αποβάλει το μισθωτή, ο νέος
κτήτορας μπορεί να καταγγείλει τη μίσθωση πριν από ένα μήνα, αν η μίσθωση έχει διάρκεια έως ένα έτος και πριν από δύο μήνες, αν έχει διάρκεια μακρότερη από ένα έτος.
Σε περίπτωση που ο νέος κτήτορας καταγγείλει τη μίσθωση, διατηρούνται ακέραια τα δικαιώματα του μισθωτή απέναντι στον εκμισθωτή για αποζημίωση.
Άρθρο 616
Οι προκαταβολές μισθωμάτων, που έγιναν στον εκμισθωτή που εκποίησε ή οι εκχωρήσεις μισθωμάτων, που έγιναν από αυτόν, καθώς και οι κατασχέσεις μισθωμάτων, που έγιναν από δανειστές του, είναι ανίσχυρες απέναντι στο νέο κτήτορα για μισθώματα πέρα από τρεις μήνες, που αρχίζουν από τότε που αυτός γνωστοποίησε στο μισθωτή την εκποίηση.
Άρθρο 617
Αν το μίσθιο ακίνητο είναι ενυπόθηκο, οι προκαταβολές μισθωμάτων προς τον κύριο του ακινήτου, οι εκχωρήσεις μισθωμάτων που έγιναν απ' αυτόν καθώς και οι κατασχέσεις μισθωμάτων που έγιναν από δανειστές του είναι ανίσχυρες απέναντι στους ενυπόθηκους δανειστές για μισθώματα πέρα από τρεις μήνες αφότου κατασχέθηκε το μίσθιο.
Άρθρο 618 - Μισθώσεις που πρέπει να μεταγράφονται
Η μίσθωση ακινήτου για χρονικό διάστημα μακρότερο από εννέα έτη ισχύει απέναντι στο νέο κτήτορα μόνο αν καταρτιστεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο και το έγγραφο αυτό μεταγραφεί.

Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2013

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 2013-2014

             
                        ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ 
                        ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
                        ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΩΝ :
                      
                        ARGO HELLAS ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΗΡΙΩΝ               
                        210.9426696, 210.9426537      -      801.1100.1200
                        www.argohellas.gr - info@argohellas.gr

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή της αίτησης:
Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του αιτούντος.

Ο αριθμός ειδοποίησης εκκαθαριστικού σημειώματος.

Το ονοματεπώνυμο.

 Ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) όπου ο αιτών επιθυμεί να πιστωθεί το ποσό και το ονοματεπώνυμο του πρώτου δικαιούχου του λογαριασμού.

 Ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της κύριας κατοικίας.

 Αν η κατοικία είναι ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη πρέπει να γνωρίζετε τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη.

 Ο όροφος.

 Τα τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων.

 Η ένδειξη αν πρόκειται για πολυκατοικία.

 Η υποχρέωση ή όχι υποβολής Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (άρθρο 61 ΚΦΕ) του αιτούντος.

 Τα στοιχεία επικοινωνίας του (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός σταθερού και κινητού τηλεφώνου).

 Ο ΑΦΜ του διαχειριστή της πολυκατοικίας ή της εταιρείας που παρέχει υπηρεσίες διαχειριστή.

 Ο αριθμός παροχής κοινόχρηστου ρεύματος της ΔΕΗ.

 Τα χιλιοστά που αντιστοιχούν στο διαμέρισμα.
                         
                          Αρχίζει  η διάθεση
                          πετρελαίου θέρμανσης, ενώ διευρύνονται τα κριτήρια χορήγησης
                          του επιδόματος. Ειδικότερα σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο
                          Οικονομικών αναφέρει τα εξής: «Η Κυβέρνηση, σε σχέση
                          με τη χορήγηση του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης για
                          την περίοδο 2013-2014, με στόχο την ελάφρυνση των χαμηλότερων
                          εισοδηματικά στρωμάτων και την αύξηση της κατανάλωσης
                          πετρελαίου θέρμανσης, αποφάσισε: 1. Τη διεύρυνση των
                          κριτηρίων για τη χορήγηση του επιδόματος πετρελαίου
                          θέρμανσης, προκειμένου να δικαιούνται περισσότεροι συμπολίτες
                          μας το επίδομα, ως εξής: Εισοδηματικά κριτήρια: - Άγαμοι
                          υπόχρεοι έως 30.000 ευρώ (από 25.000 ευρώ). - Έγγαμοι
                          υπόχρεοι έως 40.000 ευρώ (από 35.000 ευρώ), με προσαύξηση
                          3.000 ευρώ για κάθε τέκνο. - Μονογονεϊκή οικογένεια
                          έως 43.000 ευρώ, όταν υπάρχει ένα τέκνο με προσαύξηση
                          3.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο. Περιουσιακά κριτήρια:
                          - Άγαμοι υπόχρεοι έως 200.000 ευρώ ακίνητης περιουσίας
                          (από 150.000 ευρώ). - Έγγαμοι υπόχρεοι έως 300.000 ευρώ
                          ακίνητης περιουσίας (από 200.000 ευρώ). - Το κριτήριο
                          της κατοχής αυτοκινήτων, διευρύνεται ώστε να δικαιούνται
                          το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης όσοι κατέχουν αυτοκίνητο
                          μέχρι 3.000cc, έναντι των 2.000cc που ίσχυε. 2. Την
                          αύξηση του ποσού επιδότησης ανά λίτρο πετρελαίου θέρμανσης
                          στα 0,35 ευρώ/λίτρο, από 0,28 ευρώ/λίτρο που ίσχυε μέχρι
                          σήμερα. Από το συνδυασμό της διεύρυνσης των ως άνω κριτηρίων,
                          προκύπτει ότι περίπου 580 χιλιάδες νοικοκυριά θα μπορούν
                          να λάβουν το αυξημένο κατά 25% περίπου επίδομα πετρελαίου
                          θέρμανσης. Για όσους συμπολίτες μας λάβουν το εν λόγω
                          επίδομα η τελική λιανική τιμή ανά λίτρο θα διαμορφωθεί
                          κάτω του ενός ευρώ (1ευρώ/ λίτρο) περίπου, δηλαδή σε
                          ύψος συγκρίσιμο με αυτό που ίσχυε προ της περυσινής
                          εξίσωσης πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Παράλληλα,
                          η κυβέρνηση έχοντας πλήρη επίγνωση των προβλημάτων
                          ρευστότητας
                          των ελληνικών νοικοκυριών, προχωρά στη θέσπιση άμεσης
                          προκαταβολής ύψους 25% επί του συνολικού ποσού που αντιστοιχεί
                          στα λίτρα που δικαιούνται, στους συμπολίτες μας που
                          θα υποβάλλουν με βάση τα κριτήρια αυτά τις αιτήσεις
                          τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας
                          Δημοσίων Εσόδων. Η πληρωμή του υπολοίπου ποσού θα διενεργείται
                          τμηματικά με την υποβολή των δικαιολογητικών από τους
                          ενδιαφερόμενους».                        Δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης (αφορά προηγούμενες
                          σεζόν 2012 - 2013)
                          1. Χορηγείται επίδομα θέρμανσης σε φυσικά πρόσωπα άγαμα
                          ή έγγαμα ή εν διαστάσει, τα οποία για τη θέρμανσή τους
                          καταναλώνουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης και
                          πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 2 της παρούσας.
                          Ειδικά, για τους έγγαμους δικαιούχος είναι ο υπόχρεος
                          σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά το
                          άρθρο 61 του Κ.Φ.Ε.
                          2. Το επίδομα χορηγείται στα ως άνω φυσικά πρόσωπα,
                          για την κατανάλωση πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης,
                          για τα ακίνητα που χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία κατά
                          το χρόνο υποβολής της αίτησης, είτε αυτά μισθώνονται
                          είτε είναι δωρεάν παραχωρούμενα ή ιδιοκατοικούνται.
                          3. Εξαιρούνται από τη χορήγηση του επιδόματος:
                          α) Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση
                          Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ως προστατευόμενα
                          μέλη του υπόχρεου κατά το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε..
                          β) Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνουν στη Δήλωση Φορολογίας
                          Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ότι φιλοξενούνται.
                          γ)Τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα
                          άνω των 2000 κυβικών εκατοστών ή σκάφη άνω των οχτώ
                          μέτρων ή αεροσκάφη ή δεξαμενές κολύμβησης , όπως αυτά
                          δηλώνονται.
                          δ) Η επαγγελματική στέγη.
                          ε) Τα ιδρύματα, οι οργανισμοί και κάθε είδους νομικά
                          πρόσωπα κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα.
                          στ) Οι κάτοικοι εξωτερικού.
                          Για τον προσδιορισμό των εξαιρέσεων της ανωτέρω β) περίπτωσης,
                          χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της Δήλωσης Φορολογίας
                          Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, του οικονομικού έτους
                          που ταυτίζεται με το έτος λήξης της περιόδου χορήγησης
                          του πετρελαίου θέρμανσης.
                          Κριτήρια χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης
                          Τα φυσικά πρόσωπα του άρθρου 1 της παρούσας δικαιούνται
                          επιδόματος θέρμανσης, εφόσον πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:
                          α. Εισοδηματικά:
                          Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους, που λαμβάνεται
                          υπόψη για την επιβολή της έκτακτης εισφοράς του άρθρου
                          29 του ν.3986/2011, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής
                          του, να ανέρχεται έως 25.000 ευρώ για άγαμο υπόχρεο,
                          35.000 ευρώ για έγγαμο υπόχρεο χωρίς τέκνα, το οποίο
                          προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Ομοίως,
                          για τη μονογονεϊκή οικογένεια το ως άνω εισόδημα ανέρχεται
                          σε 38.000 ευρώ όταν υπάρχει ένα τέκνο, το οποίο προσαυξάνεται
                          κατά 3.000 ευρώ ανά τέκνο.
                          Για τον προσδιορισμό των κριτηρίων αυτών χρησιμοποιούνται
                          τα δεδομένα της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών
                          Προσώπων, του οικονομικού έτους που ταυτίζεται με το
                          έτος έναρξης της περιόδου χορήγησης του πετρελαίου θέρμανσης.
                          Τα δεδομένα της ίδιας ως άνω δήλωσης χρησιμοποιούνται
                          και στις περιπτώσεις των εν διαστάσει ή διαζευγμένων
                          συζύγων.
                          Στις περιπτώσεις μη υποχρέωσης σε υποβολή δήλωσης φορολογίας
                          εισοδήματος φυσικών προσώπων, απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση
                          από τον αιτούντα κατά την διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής
                          αίτησης για την κάλυψη των εισοδηματικών κριτηρίων.
                          Στις περιπτώσεις μη υποχρέωσης σε υποβολή δήλωσης φορολογίας
                          εισοδήματος φυσικών προσώπων, απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση
                          από τον αιτούντα κατά τη διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής
                          αίτησης για την κάλυψη των εισοδηματικών κριτηρίων.
                         β. Ακίνητης Περιουσίας:
                          Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας υπόχρεου, συζύγου
                          και προστατευόμενων κατά τον ΚΦΕ τέκνων, που αναγράφονται
                          στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους
                          που ταυτίζεται με το έτος έναρξης της περιόδου χορήγησης
                          του πετρελαίου θέρμανσης, όπως αυτή προκύπτει από τα
                          δεδομένα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος
                          Περιουσιολογίου – Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2009, να μην υπερβαίνει
                          τις 150.000 ευρώ για τους άγαμους και τις 200.000 ευρώ
                          για τους έγγαμους και τις μονογονεϊκές οικογένειες.
                          Στην περίπτωση κατά την οποία, μετά την υποβολή του
                          αιτήματος χορήγησης επιδόματος, τροποποιηθούν τα στοιχεία
                          του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Περιουσιολογίου
                          – Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2009, δεδομένου ότι ο δικαιούχος είχε
                          υποβάλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. δήλωση στοιχείων ακινήτων
                          έτους 2009 μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας
                          στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με αποτέλεσμα να πληρούνται
                          τα κριτήρια περιουσίας του προηγούμενου εδαφίου, υποβάλλεται
                          από το δικαιούχο νέα αίτηση μέσα σε προθεσμία δύο (2)
                          μηνών από την τροποποίηση και ακολουθείται η διαδικασία
                          χορήγησης του επιδόματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στα
                          άρθρα 4 και 5 της παρούσας.
                        Καθορισμός του ύψους του επιδόματος.
                        Για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης, η Ελληνική
                          Επικράτεια κατανέμεται σε τέσσερις κλιματικές ζώνες,
                          ως ακολούθως:
                          ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΝΟΜΟΙ
                          ΖΩΝΗ Α Γρεβενών, Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώρινας, Δράμας,
                          Ευρυτανίας
                          ΖΩΝΗ Β Ιωαννίνων, Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Αρκαδίας,
                          Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλης, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Χαλκιδικής,
                          Σερρών , Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου
                          ΖΩΝΗ Γ Αττικής (εκτός Κυθήρων & νησιών Σαρωνικού),
                          Κορινθίας, Ηλείας, Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Φθιώτιδας,
                          Φωκίδας, Βοιωτίας, Ευβοίας, Μαγνησίας, Λέσβου, Χίου,
                          Κέρκυρας, Λευκάδας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Άρτας
                          ΖΩΝΗ Δ Ηρακλείου, Χανιών, Ρεθύμνου, Λασιθίου, Κυκλάδων,
                          Δωδεκανήσου, Σάμου, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αργολίδας,
                          Ζακύνθου, Κεφαλληνίας & Ιθάκης, Κύθηρα & νησιά
                          Σαρωνικού
                        2. Για κάθε κατοικία, ανεξαρτήτως ζώνης, χορηγείται
                          επίδομα για τα πρώτα 120 τετραγωνικά, με ανώτατη κατανάλωση
                          λίτρων πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης, ανά κλιματική
                          ζώνη και ανά τετραγωνικό μέτρο της κατοικίας, ως ακολούθως:
                        ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
                          Ανώτατη κατανάλωση λίτρων πετρελαίου θέρμανσης
                          ανά τετραγωνικό.
                          Ανώτατη συνολική κατανάλωση λίτρων πετρελαίου θέρμανσης
                          ανά κατοικία.
                        Α΄ΖΩΝΗ 25 3.000
                          Β΄ΖΩΝΗ 15 1.800
                          Γ΄ΖΩΝΗ 8 960
                          Δ΄ΖΩΝΗ 5 600
                        Σε οριακές περιπτώσεις προσδιορισμού κλιματικής ζώνης
                          μιας κατοικίας επιλέγεται η ευνοϊκότερη ζώνη για τον
                          αιτούντα.
                          3.Για κάθε λίτρο κατανάλωσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης
                          θέρμανσης, χορηγείται ποσό επιδόματος 0,28 ευρώ.
                          4.Στις περιπτώσεις αλλαγής κλιματικής ζώνης κατά την
                          διάρκεια της περιόδου θέρμανσης, στην νέα ζώνη μεταφέρεται
                          το εν απομείναν ποσοστό της κλιματικής ζώνης της προηγούμενης
                          κατοικίας.
                        Διαδικασία χορήγησης του επιδόματος στους δικαιούχους
                          1. Επίδομα χορηγείται στα φυσικά πρόσωπα των παραγρ.
                          1 και 2 του άρθρου 1 της παρούσας, για τις αγορές πετρελαίου
                          εσωτερικής καύσης θέρμανσης που πραγματοποιούν από 15
                          Οκτωβρίου μέχρι και την 30 Απριλίου κάθε έτους μετά
                          από σχετική αίτηση που αρμοδίως υποβάλλεται από 15 Οκτωβρίου
                          μέχρι 30 Μαΐου κάθε έτους.
                          Στην περίπτωση που οι παραπάνω ημερομηνίες συ­μπίπτουν
                          με μη εργάσιμες ημέρες, ως ημερομηνία λαμ­βάνεται η
                          προηγούμενη εργάσιμη για την έναρξη και η επόμενη εργάσιμη
                          για τη λήξη.
                        2. α) Οι ενδιαφερόμενοι, υποβάλλουν αίτηση στην ιστοσελίδα
                          της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, για
                          να ενταχθούν στο Μητρώο Δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης.
                          Στην αίτηση αναγράφονται κατά περίπτωση τα ακόλουθα
                          στοιχεία :
                          - ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του αιτούντος – υπόχρεου
                          φορολογικής δήλωσης,
                          - το ονοματεπώνυμό του,
                          - ο αριθμός των προστατευόμενων τέκνων του,
                          - ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) που επιθυμεί
                          να πιστωθεί το ποσό και το ονοματεπώνυμο του πρώτου
                          δικαιούχου,
                          - ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου
                          κύριας κατοικίας,
                          - η ταχυδρομική διεύθυνση που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη
                          παροχή ηλεκτρικού ρεύματος,
                          - αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν
                          παραχωρούμενη καθώς και ο Α.Φ.Μ. του εκμισθωτή ή του
                          δωρεάν παραχωρούντος,
                          - τα τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων της κύριας κατοικίας
                          κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης,
                          - η ένδειξη αν πρόκειται για πολυκατοικία,
                          - η Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος για μη υποχρέωση υποβολής
                          φορολογικής δήλωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΦΕ,
                          - τα στοιχεία επικοινωνίας του (διεύθυνση ηλεκτρονικού
                          ταχυδρομείου, αριθμός κινητού ή και σταθερού τηλεφώνου)
                        β) Παράλληλα οι διαχειριστές της πολυκατοικίας ή οι
                          εκπρόσωποι των πολυκατοικιών ή οι εταιρίες διαχείρισης
                          πολυκατοικιών, δηλώνουν στην ιστοσελίδα της Γενικής
                          Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων τα ακόλουθα στοιχεία
                          :
                          - τον αριθμό φορολογικού μητρώου του διαχειριστή ή του
                          προσώπου που εκπροσωπεί την πολυκατοικία ή της εταιρίας
                          διαχείρισης της πολυκατοικίας,
                          - τον αριθμό της κοινόχρηστης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος
                          ή μιας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που εκπροσωπεί την
                          πολυκατοικία,
                          - τα χιλιοστά συμμετοχής των διαμερισμάτων στις δαπάνες
                          θέρμανσης,
                          - το ονοματεπώνυμο των φυσικών προσώπων που διαμένουν
                          στα διαμερίσματα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται ως επαγγελματική
                          στέγη .
                        γ) Τα πρόσωπα που δεν είναι πιστοποιημένοι χρήστες
                          στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, για
                          την είσοδό τους στην ηλεκτρονική αίτηση δηλώνουν, το
                          Α.Φ.Μ. και έναν αριθμό ειδοποίησης εκκαθαριστικού σημειώματος
                          μιας εκ των δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος της τελευταίας
                          πενταετίας.
                        δ) Στις περιπτώσεις που έχει αλλάξει κύρια κατοικία
                          ο αιτών υποβάλλει νέα αίτηση.
                        ε) Αρχικές ή τροποποιητικές αιτήσεις προσώπων που δεν
                          πληρούν τα κριτήρια των άρθρων 1 και 2 της παρούσας,
                          απορρίπτονται αυτόματα από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών
                          Συστημάτων με σχετική αιτιολογία.
                          στ) Δεν είναι αποδεκτή η χρήση του ίδιου αριθμού λογαριασμού
                          τραπέζης (IBAN) από δύο διαφορετικούς δικαιούχους επιδόματος.
                          Επίσης δεν είναι αποδεκτή η χρήση του ίδιου αριθμού
                          παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για περισσότερους από δύο
                          δικαιούχους κατά την ίδια περίοδο θέρμανσης.
                        ζ) Τα μέλη διακίνησης πετρελαίου θέρμανσης (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.),
                          υποχρεούνται στην υποβολή των φορολογικών στοιχείων
                          στο ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης πετρελαίου θέρμανσης
                          σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 73 παραγρ.2
                          του 2960/01 και τις διατάξεις της αριθ.
                          1019446/113/0015/ΠΟΛ.1034/14-2-2008
                          ΑΥΟ (ΦΕΚ307/Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
                        η) Όλα τα συνδεόμενα με την υποβαλλόμενη αίτηση δικαιολογητικά
                          φυλάσσονται υποχρεωτικά από τους ενδιαφερόμενους για
                          διάστημα πέντε (5) ετών .
                        Αρμόδιες υπηρεσίες, διαδικασία, χρόνος και τρόπος χορήγησης
                          του επιδόματος.
                          1. Η Διεύθυνση Εφαρμογών Η/Υ (Δ30) της Γ.Γ.Π.Σ. ορίζεται
                          ως αρμόδια υπηρεσία για τη διενέργεια των μηχανογραφικών
                          διαδικασιών χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης στα δικαιούχα
                          φυσικά πρόσωπα και δεν θεωρείται δημόσιος υπόλογος,
                          ενώ ευθύνεται μόνο για τυχόν λάθη κατά την επεξεργασία
                          από δική της υπαιτιότητα.
                          Τα εισαγόμενα στοιχεία του προηγούμενου άρθρου, αποτελούν
                          αντικείμενο επεξεργασίας και ηλεκτρονικού ελέγχου από
                          τη Γ.Γ.Π.Σ. σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις
                          , με σκοπό να χορηγηθεί ως επίδομα θέρμανσης το κατά
                          περίπτωση νόμιμο ποσό, στους νόμιμους δικαιούχους, με
                          βάση τα κριτήρια των άρθρων 2 και 3 της παρούσας.
                          2.Η πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης διενεργείται μέσω
                          τραπεζικών ή λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων, κατά παρέκκλιση
                          των διατάξεων του ν.2362/95 (Α.247) περί δημόσιου λογιστικού
                          και εντός είκοσι (20) ημερών από την μεταγενέστερη των
                          ημερομηνιών υποβολής της αίτησης του δικαιούχου, με
                          την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6 της παρούσας
                          και την υποβολή των αντίστοιχων φορολογικών στοιχείων
                          στο ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης πετρελαίου θέρμανσης
                          από τα μέλη ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ..
                          Η Διεύθυνση Εφαρμογών Η/Υ (Δ30). της Γ.Γ.Π.Σ. επεξεργάζεται
                          περιοδικά τα στοιχεία του προηγούμενου άρθρου, τα διασταυρώνει
                          με άλλα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της και στη συνέχεια
                          δημιουργεί:
                          α) Αναλυτική κατάσταση δικαιούχων σε ηλεκτρονική μορφή,
                          με βάση τα στοιχεία του Μητρώου Δικαιούχων Επιδόματος
                          Θέρμανσης, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία των
                          δικαιούχων (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση,
                          Α.Φ.Μ.) τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN,
                          το αντίστοιχο πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο
                          λογαριασμός και το δικαιούμενο ποσό επιδόματος.
                          Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι επεξεργάσιμη
                          από την εταιρία «Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ
                          Α.Ε.) προς την οποία και διαβιβάζεται.
                        β) Συγκεντρωτική κατάσταση σε έντυπη και ηλεκτρονική
                          μορφή που περιλαμβάνει το συνολικό ποσό επιδόματος θέρμανσης,
                          ολογράφως και αριθμητικώς, ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα.
                        3. Η ανωτέρω συγκεντρωτική κατάσταση αποστέλλεται στη
                          24η Διεύθυνση Λογαριασμών του Δημοσίου του Γ.Λ.Κράτους,
                          η οποία εκδίδει βάσει αυτής ειδική εντολή προς την Τράπεζα
                          της Ελλάδος για χρέωση του λογαριασμού του Δημοσίου
                          200, «Ελληνικό Δημόσιο – Συγκέντρωση Εισπράξεων - Πληρωμών»,
                          με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των οικείων τραπεζών
                          ή πιστωτικών ιδρυμάτων, μέσω των οποίων διενεργούνται
                          οι πληρωμές των δικαιούχων. Η ανωτέρω εντολή κοινοποιείται
                          στη Διεύθυνση Εφαρμογών Η/Υ (Δ30), στη Δ/νση Προϋπολογισμού
                          και Δημοσιονομικών Αναφορών και στη ΔΙΑΣ Α.Ε.
                          4. α. Οι σχετικές για την πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης
                          πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου
                          Οικονομικών, υπό ειδικό φορέα 23-200 «Γενικές Κρατικές
                          Δαπάνες» και ΚΑΕ 2732 – «Επίδομα θέρμανσης».
                          β. Για την πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης η ειδική
                          εντολή πληρωμής της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου
                          επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
                          5. α. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία
                          πραγματοποιείται με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών
                          ενταλμάτων από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο
                          Υπουργείο Οικονομικών, επί Γραφείου Συμψηφισμών του
                          Γ.Λ.Κράτους.
                          β. Δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών
                          ενταλμάτων ορίζονται τα ακόλουθα:
                          i) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση του
                          συμψηφιστικού χρηματικού εντάλματος, που εκδίδεται με
                          μέριμνα της Δ24-Δ/νσης Λογαριασμών του Δημοσίου.
                          ii) Συγκεντρωτική κατάσταση της παραγρ.2 του παρόντος
                          άρθρου.
                          iii) Αντίγραφα της ειδικής εντολής προς την Τράπεζα
                          της Ελλάδος και της αναγγελίας της Τράπεζας για τη χρέωση
                          του λογαριασμού 200.
                          6. Η Δ24- Δ/νση Λογαριασμών του Δημοσίου, οι συμβαλλόμενες
                          τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα δε θεωρούνται
                          δημόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη
                          από δική τους υπαιτιότητα.
                          7. Σε περίπτωση που το καταβαλλόμενο ποσό επιδόματος
                          θέρμανσης υπολείπεται του δικαιούμενου, λόγω περιορισμένης
                          αγοράς ποσότητας πετρελαίου, το υπόλοιπο καταβάλλεται
                          τμηματικά και κατ αναλογία με την πραγματοποίηση των
                          επόμενων αγορών πετρελαίου θέρμανσης από τον δικαιούχο.
                          8. Η δαπάνη για την καταβολή του επιδόματος θέρμανσης
                          δεν υπόκειται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού
                          Συνεδρίου.
                          9. To επίδομα θέρμανσης δεν μπορεί να κατασχεθεί, δεν
                          υπόκειται σε καμιά είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζεται
                          με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο.
                          10.Το επίδομα είναι αφορολόγητο, δεν αποτελεί εισόδημα
                          και δεν υπόκειται σε καμιά κράτηση υπέρ του Δημοσίου
                          ή τρίτου.
                        Έλεγχος δικαιούχων
                          1 Η Γ.Γ.Π.Σ. μετά την, κατά τις παραγρ.1 και 2 του άρθρου
                          5 της παρούσας, επεξεργασία και έλεγχο των υποβαλλόμενων
                          αιτήσεων και των στοιχείων που επεξεργάζεται από το
                          πληροφοριακό σύστημα πετρελαίου θέρμανσης (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.),
                          δημιουργεί στο TAXIS καταστάσεις σε ηλεκτρονική μορφή
                          ανά αρμόδια Δ.Ο.Υ., που περιλαμβάνουν τους αιτούντες
                          για τους οποίους προκύπτουν αμφιβολίες ως προς τη νομιμοποίησή
                          τους, τη νομιμότητα των συναλλαγών ή τα δικαιούμενα
                          ποσά.<
                          2 Οι κατά τα ανωτέρω δημιουργούμενες καταστάσεις διαβιβάζονται
                          ηλεκτρονικά στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., προκειμένου οι Υπηρεσίες
                          αυτές να πραγματοποιήσουν τους απαιτούμενους ελέγχους
                          για την εξακρίβωση των πραγματικών περιστατικών.
                          3 Οι Δ.Ο.Υ. μετά την διενέργεια του ελέγχου, προβαίνουν
                          σε συμπλήρωση των καταστάσεων με τις διαπιστώσεις τους
                          και τις αποστέλλουν, έστω και τμηματικά στη Γ.Γ.Π.Σ.
                          για την περαιτέρω προώθηση της διαδικασίας πληρωμής
                          των δικαιούχων.
                          4 Ο έλεγχος των δικαιούχων επιδόματος θέρμανσης διενεργείται
                          από τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Γενικής Δ/νσης Δημοσιονομικών
                          Ελέγχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3492/2006 (Α.210).
                          .
               
                          Καταλογισμός ανοικείως λαβόντων και επιβολή προστίμων
                          1.Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέπονται
                          από άλλες διατάξεις, στα φυσικά πρόσωπα, που αναγράφουν
                          ψευδή στοιχεία στην αίτηση τους, επιβάλλονται οι κυρώσεις
                          που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση
                          υποβολής ψευδούς δηλώσεως.
                          2.Στις περιπτώσεις μη νόμιμης είσπραξης επιδόματος θέρμανσης
                          ή είσπραξης ποσού επιδόματος μεγαλύτερου του δικαιούμενου,
                          το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό καταλογίζεται σε βάρος
                          του ανοικείως λαβόντος, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
                          ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου απ΄ αυτόν οργάνου και
                          εισπράττεται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.
                          3.Όσον αφορά τα μέλη ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. εφαρμογή έχουν τα πρόστιμα
                          της παραγρ. 9 του άρθρου 147 του ν.2960/01