Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2014

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΑ ΚΑΥΣΤΗΡΑ

- ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ -

Μία φορά ανά έτος και βάσει νομοθεσίας είναι υποχρεωτικό, είτε τεθεί σε λειτουργία το σύστημα θέρμανσης είτε όχι, να προγραμματίζεις τη συντήρηση του λέβητα / καυστήρα σου. Σε περίπτωση ελέγχου από το αρμόδιο όργανο θα πρέπει ο διαχειριστής να παρουσιάσει το απαραίτητο ετήσιο φύλλο ελέγχου. Με αυτό το τρόπο εξασφαλίζεις τη σωστή λειτουργία τους και τη μακροβιότητα τους ενώ ταυτοχρόνως ενισχύεις την ασφάλεια. Μην αγνοείς τα πολλά δυστυχήματα που υπήρξαν στο παρελθόν εξαιτίας διαρροής επικίνδυνων καυσαερίων εντός του κτηρίου. Ποινικά υπεύθυνος σε μία τέτοια περίπτωση, εάν δεν υπάρχει το ετήσιο φύλλο ελέγχου, είναι ο νόμιμα εκλεγμένος διαχειριστής πολυκατοικίας. Μαζί με τη συντήρηση του λέβητα - καυστήρα, θα πρέπει να ελέγξεις και τους πυροσβεστήρες σου και ιδιαίτερα τον αυτόματο στο λεβητοστάσιο. Είναι σημαντικό να τηρούμε τους υποτιπώδεις κανόνες ασφαλείας διότι μόνο έτσι μπορούμε να μειώσουμε τον οποιοδήποτε κίνδυνο στο ελάχιστο.  (φεκ 2654/ 9 Νοεμ.2011)

 

Κυριακή 31 Αυγούστου 2014

ΝΕΟ ΦΥΛΛΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2090 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 ΑΡΘΡΟ 88 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Τήρηση και ανάρτηση παραστατικών που αναφέρονται στα κοινόχρηστα πολυκατοικιών. (31 Ιουλίου 2014)

Οι ατομικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα που ασκούν διαχείριση πολυκατοικιών υποχρεούνται να λαμβάνουν και να διατηρούν για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια τα πρωτότυπα των παραστατικών των δαπανών, καθώς και να αναρτούν σε πίνακα ανακοινώσεων με διαφανή πρόσοψη, η οποία ασφαλίζεται, εκτός από τη συγκεντρωτική κατάσταση κοινοχρήστων και αντίγραφα παραστατικών των δαπανών. Σε περίπτωση αφαίρεσης καθ'οιονδήποτε τρόπο των αντιγράφων των παραστατικών από τον άνω πίνακα ανακοινώσεων, τα φωτοαντίγραφα των παραστατικών αντικαθίστανται εντός ευλόγου χρόνου. Οι ένοικοι δικαιούνται με δαπάνες τους να ζητούν από τους υπόχρεους απλά φωτοαντίγραφα των εν λόγω παραστατικών.

Η δημιουργία , κάλυψη και αύξηση του αποθεματικού της πολυκατοικίας δεν συνιστά δαπάνη.

Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2014

ΕΡΓΟΣΗΜΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΡΓΟΣΗΜΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ – ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΣΗΜΟΥ :
(Ι.Κ.Α. - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.43 11/7/2013)

Για την αμοιβή και ασφάλιση των προσώπων τηρείται
υποχρεωτικά διαδικασία έκδοσης και εξαργύρωσης ειδικής επιταγής
«Εργόσημο». Υπόχρεος έκδοσης του «Εργοσήμου» είναι αποκλειστικά ο
εργοδότης ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος αυτού. Δικαίωμα εξαργύρωσης
έχει αποκλειστικά ο αποδέκτης του «Εργοσήμου», δηλαδή το πρόσωπο που
παρέχει την εργασία και αμείβεται γι΄ αυτή με το «Εργόσημο».
Η έκδοση και εξαργύρωση του «Εργοσήμου» αντικαθιστά, κατά τρόπο
αποκλειστικό, την χρηματική αποζημίωση των απασχολούμενων
προσώπων για την εργασία που παρέχουν.
Κατά την έκδοση του «Εργοσήμου» από τους πιστοποιημένους φορείς
(Ε.Λ.Τ.Α. – ΤΡΑΠΕΖΕΣ) παράγονται δύο στελέχη. Το ένα απ΄ αυτά κρατείται
και φυλάσσεται από τον εργοδότη ως αποδεικτικό πληρωμής, ενώ το δεύτερο
αποδίδεται από τον εργοδότη στον απασχολούμενο ως μέσο εξαργύρωσης,
αλλά και ως αποδεικτικό απασχόλησης.
Κατά την εξαργύρωση του «Εργοσήμου», παρακρατούνται οι
ασφαλιστικές κρατήσεις.
• Ο εργοδότης απευθύνεται στον φορέα έκδοσης του «Εργοσήμου»
(Ε.Λ.Τ.Α. – ΤΡΑΠΕΖΕΣ) με το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατήριο ή
άλλο στοιχείο ταυτοποίησης, τον Α.Μ.Κ.Α. και τον Α.Φ.Μ. του, όπως
προκύπτουν από επίσημα σχετικά έγγραφα στοιχεία.
Σε περίπτωση που επιλέξει εξαργύρωση του «Εργοσήμου» με
πίστωση λογαριασμού του εργαζόμενου πρέπει επίσης να προσκομίσει το
Ονοματεπώνυμο, τον Α.Μ.Κ.Α. και τον Α.Φ.Μ. του απασχολούμενου.
Σε περίπτωση εξαργύρωσης του «Εργοσήμου» με μετρητά, το
Ονοματεπώνυμο, ο Α.Μ.Κ.Α. και ο Α.Φ.Μ. του εργαζόμενου, προσκομίζονται
από τον ίδιο κατά την στιγμή της εξαργύρωσης.
Δηλώνει το είδος της παρεχόμενης εργασίας και καταθέτει το ποσό του
«Εργοσήμου» (Ονομαστική Αξία «Εργοσήμου»), το οποίο αντιστοιχεί στην
αμοιβή του εργαζόμενου συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών
εισφορών.
Προκειμένου να είναι εφικτή η έκδοση «Εργοσήμου» από εταιρείες,
νομικά πρόσωπα ή διαχείριση πολυκατοικίας, καταχωρείται υποχρεωτικά ο
Α.Μ.Κ.Α. – του νομίμου εκπροσώπου ή του διαχειριστή*.
*Σε περίπτωση που η διαχείριση πολυκατοικίας έχει ανατεθεί σε Εταιρεία
Εξυπηρέτησης Πολυκατοικιών, καταχωρείται ο Α.Μ.Κ.Α. του συνιδιοκτήτη που η
Γενική Συνέλευση των συνιδιοκτητών έχει ορίσει ως υπεύθυνο, διαμεσολαβητή μεταξύ
της προαναφερθείσας εταιρείας και της συνιδιοκτησίας.
Στην συνέχεια καταχωρείται υποχρεωτικά ο Α.Φ.Μ. της εταιρείας, του
νομικού προσώπου ή της διαχείρισης της πολυκατοικίας. Ο Α.Φ.Μ.
αναγράφεται υποχρεωτικά πάνω στο «Εργόσημο» μαζί με την επωνυμία της
επιχείρησης ή την διεύθυνση της πολυκατοικίας και συμπεριλαμβάνονται στα
στοιχεία που οι φορείς έκδοσης αποστέλλουν προς την Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε..
Ακολούθως, ο φορέας έκδοσης, αξιοποιώντας τον Α.Μ.Κ.Α. συνδέεται
με την βάση δεδομένων του Α.Μ.Κ.Α.– Ε.Μ.Α.Ε.Σ. σε πραγματικό χρόνο,
δηλαδή κατά τη στιγμή της έκδοσης του «Εργοσήμου» και αναζητά τα
στοιχεία του εργοδότη στην εν λόγω βάση δεδομένων. Στη συνέχεια
παρουσιάζει τα στοιχεία για επιβεβαίωση στον εργοδότη, ο οποίος με τη
σειρά του οφείλει να τα επιβεβαιώσει. Πριν την έκδοση του «Εργοσήμου» ο
φορέας έκδοσης αποστέλλει ηλεκτρονικό μήνυμα στην Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε. με τα
στοιχεία του «Εργοσήμου» προς έκδοση.
Επί του αντιτύπου – αποκόμματος, αναγράφονται κατά την έκδοση του
«Εργοσήμου» τα ακόλουθα στοιχεία :
α) Ο φορέας έκδοσης του «Εργοσήμου» (Ε.Λ.Τ.Α. – ΤΡΑΠΕΖΕΣ)
β) Ο αρμόδιος φορέας κοινωνικής ασφάλισης (εν προκειμένω Ι.Κ.Α.-
Ε.Τ.Α.Μ.)
γ) Ο μοναδικός αριθμός του «Εργοσήμου»
δ) Ο Α.Μ.Κ.Α. του εργοδότη (με «κρυμμένο» ένα μέρος του ώστε να
μην είναι εμφανής)
ε) Τα ονομαστικά στοιχεία του εργοδότη, όπως αυτά έχουν
ταυτοποιηθεί και αναφέρονται στο αρχείο του Α.Μ.Κ.Α. –
Ε.Μ.Α.Ε.Σ..
στ) Το ποσό του «Εργοσήμου» (Oνομαστική Aξία «Εργοσήμου»)
δηλαδή το συνολικό ποσό που αφορά την αμοιβή του
εργαζομένου και το αναλογούν ποσό ασφαλιστικών κρατήσεων.
ζ) Με βάση την επιλογή φορέα κοινωνικής ασφάλισης και το είδος
της παρεχόμενης εργασίας, αναγράφονται στο «Εργόσημο» οι
κρατήσεις για ασφαλιστικές εισφορές της συγκεκριμένης
κατηγορίας.
η) Η ημερομηνία έκδοσης του «Εργοσήμου».
θ) Η ημερομηνία λήξης του «Εργοσήμου».
ι) Θέση για αναγραφή ονοματεπώνυμου απασχολούμενου.
Το ποσό του «Εργοσήμου» δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 5 €.
Ο χρόνος ισχύος του, ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την
ημερομηνία έκδοσής του. Μετά τη λήξη της περιόδου αυτής, το «Εργόσημο»
δεν μπορεί να εξαργυρωθεί από τον εργαζόμενο, ακυρώνεται αυτομάτως από
τον φορέα έκδοσης και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον εργοδότη για
πληρωμή παρεχόμενης σ΄ αυτόν υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή, η χρηματική
(ονομαστική) αξία του «Εργοσήμου» πιστώνεται από τον φορέα έκδοσης στον
φορέα κοινωνικής ασφάλισης που αναγράφεται στο «Εργόσημο» (εν
προκειμένω το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.) το δε ποσό επιστρέφεται στον εργοδότη,
κατόπιν αιτήσεώς του στο Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. τόπου κατοικίας
(σχετικές οδηγίες πρόκειται να δοθούν όταν απεικονιστεί η ασφάλιση των εν
λόγω προσώπων στο Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ).
«Εργόσημο» που δεν έχει χρησιμοποιηθεί από τον εργοδότη, μπορεί
να ακυρωθεί εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσής του με
αίτημα του ιδίου στον φορέα έκδοσής του, οπότε το ποσό (Ονομαστική Αξία
«Εργοσήμου») επιστρέφεται από τον φορέα έκδοσης (Ε.Λ.Τ.Α. – ΤΡΑΠΕΖΕΣ).
• Οι ασφαλισμένοι προσερχόμενοι στις ΤΡΑΠΕΖΕΣ ή τα Ε.Λ.Τ.Α. για
την εξαργύρωση του «Εργοσήμου», πρέπει να προσκομίζουν Δελτίο
Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατήριο ή άλλο στοιχείο ταυτοποίησης,τον Α.Μ.Κ.Α.
και τον Α.Φ.Μ. τους.
Ευνόητο είναι, ότι η ορθότητα τόσο του Α.Φ.Μ. όσο και του
Α.Μ.Κ.Α. πρέπει να προκύπτει από επίσημα σχετικά έγγραφα στοιχεία.